วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก ศาสนสถาน ศาลาอนุกิจวิธูร

ศาลาอนุกิจวิธูร

 

07__001

 

490119_001

 

490119_002

 


 

 

อนุสสติ ๑๐

 

490119_004

Recollection on the Buddha พุทธานุสสติ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

 

490119_005

Reccollection on the Dhamma ระลึกถึงพระธรรม

 

490119_006

Recollection on the Sangha สังฆานุสสติ ระลึกถึงพระอริยสงฆ์

 

490119_007

Recollection on virtue สีลานุสสติ ระลึกถึงศีล

 

490119_008

Recollectin of Generosity จาคานุสสติ ระลึกถึงการบริจาค

 

490119_009

Contemplation on deities เทวตานุสสติ ระลึกถึงการเป็นเทวดา

 

490119_010

อุปสมานุสสติ ระลึกถึงพระนิพพาน

 

490119_011

Mindfulness of death_มรณานุสสติ ระลึกถึงความที่จะต้องตาย

 

490119_012

Mindfulness of breathing อานาปาณสติ ระลึกลมหายใจเข้า ลมหายใจออก

 


 

กสิน ๑๐

 

490119_013

Air Kasina เพ่งลม

 

490119_014

Earth Kasina เพ่งดิน

 

490119_015

Fire Kasina เพ่งไฟ

 

490119_016

Green Kasina เพ่งสีเขียว

 

490119_017

Light Kasina เพ่งแสงสว่าง

 

490119_018

Limited Kasina เพ่งช่องว่าง

 

490119_019

Red Kasina เพ่งสีแดง

 

490119_020

Water Kasina เพ่งน้ำ

 

490119_021

White Kasina เพ่งสีขาว

 

490119_022

Yellow Kasina เพ่งสีเหลือง

 


 

 

อสุภะ ๑๐

 

490119_023

Hacked and scattered corpse หตวิกขิตตก ศพที่ถูกสับฟันยับเยิน

 

490119_024

Bleeding corpse โลหิตตก ศพที่มีโลหิตไหลอาบ

 

490119_025

Worm-infested corpse ปุฬุวก ศพที่มีหนอนไชยทั่วร่างกาย

 

490119_026

Skeleton อัฏฐิ ศพที่เหลือแต่กระดูกกระจัดกระจายไป

 

490119_027

Reflection on the bodily parts กายคตาสติ ผม ขน หนัง เล็บ ฟัน ต่างๆ

 

490119_028

Cut-up Corpse วิจฉิททกะ ศพที่ถูกตัดเป็นท่อนๆ

 

490119_029

Discrimination of the four elements จตุธาตุววัตถาน

 

490119_030

Gnawed Corpse วิขายิตกะ ศพที่ถูกสัตว์กัดกิน

 

490119_031

Livid Corpse วินิลกะ ศพที่ขึ้นเขียว

 

490119_032

Reflection on the repulsiveness of food อาหาเรปฏิกูลสัญญา

 

490119_033

Scattered Corpse ศพที่เรี่ยราด

 

490119_034

Stering Corpse วิปบุพพกะ ศพที่มีน้ำเหลืองไหล

 

490119_035

อุทธมาตกะ ศพที่ขึ้นพอง

 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559