วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก ศาสนสถาน โบสถ์่ใหม่

โบสถ์่ใหม่

 

03__001

 

03__002

 

03__003

 

03__004

 

03__005

 

03__006

 

03__007

 

03__008

 

ประวัติการสร้างอุโบสถใหม่


       เมื่อพระภิกษุมากขึ้น การกระทำอุโบสถสังฆกรรม ในอุโบสถซึ่งเก่าแก่ชำรุดทรุดโทรม และเล็กแคบ ไม่สะดวก ทางวัดจึงเห็นเป็นการสมควรที่จะขอพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่ เพื่อสร้างขยายอุโบสถใหม่ให้กว้างขวางเพียงพอที่พระภิกษุจะกระทำสังฆกรรมได้ จึงมีหนังสือขอพระราชทานสีมา สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. องค์เอกอัครศาสนูปถัมภกทรงมีพระมหากรุณาพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๗

       จึงสร้างอุโบสถใหม่ใหญ่ขึ้นกว่าหลังเก่า คือกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗.๗๕ เมตรตามแบบ ก. ของศิลปากร ซึ่งต้องใช้งบประมาณราวสองล้านบาท

       เมื่อวันที่ ๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๑๔ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ( จวนอุฎฐายี )  วัดมกุฏกษัติริยาราม กรุงเทพมหานคร เสด็จทรงเป็นประธานวางศิลาฤกษ์อุโบสถดำเนินการก่อสร้างโดยคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดเพลงวิปัสสนา ซึ่งมีพระครูสังวรสมาธิวัตรเจ้าอาวาส เป็นประธานกรรมการ พระอาจารย์ประเสริฐ จนฺทรํสี รองเจ้าอาวาสเป็นเลขานุการ   นายนิยม เจริญสุข ไวยาวัจจกร คุณหญิงอนุกิจวิธูร ( แฉล้ม เหพหัสดิน ณ อยุธยา ) เหรัญญิก นายสมพร นาคะโยคี ผู้ช่วยเหรัญญิก เป็นกรรมการประกอบด้วยการอีกหลายท่าน ดำเนินการก่อสร้างจนถึงวันที่ ๓๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระสังฆราช ( วาสน์ วาสโน ) วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานยกช่อฟ้าอุโบสถหลังใหม่

       บัดนี้เป็นกาลอันสมควรแล้วจึงจัดงานผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต ทรงตัดลูกนิมิตโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปร. ร. ๙ เพื่อพระราชทานให้พระภิกษุสงฆ์ ที่มาจากจาตุรทิศจะได้ใช้อุโบสถนี้ เป็นที่กระทำสังฆกรรมตามพระวินัยสืบต่อไป

 หมายเหต : จากหนังสือ ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต วัดเพลงวิปัสสนา ๑ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๐

 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559