วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

พระครูสังวรสมาธิวัตร : ชุดที่ 1

 

01__การเตรียมตัวเข้าปฏิบัติกัมมัฏฐาน

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download_a_03

 

02__วิปัสสนากรรมฐาน 1

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download_a_03

 

03__วิปัสสนาภูมิ ภูมิที่ 1

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download_a_03

 

04__พระนิพพาน

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download_a_03

 

05__อินทรีย์ 5

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download_a_03

 

06__ธัมมะจักรฯ

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download_a_03

 

07__กุศลกรรม

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download_a_03

 

08__อปัณณกะปฏิปทา

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download_a_03

 

09__อัฐฐะประโยชน์

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download_a_03

 

10__เถรธรรม

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download_a_03

 

11__วิสุทธิมรรค

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download_a_03

 

12__วิปัสสนากรรมฐาน 2

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download_a_03

 

13__อนุปุภิคาถา

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download_a_03

 

14__อินทรีย์สังวร

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download_a_03

 

15__โอฆะสูตร

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download_a_03

 

16__ตัณหา 3

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download_a_03

 

17__วิปัสสนากรรมฐาน 3

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download_a_03

 

18__อบรมวิปัสสนาภูมิ

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download_a_03

 

19__มหาภูตรูป

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download_a_03

 

20__ชีวิตรูป

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download_a_03

 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559