วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก ประวัติวัดเพลงวิปัสสนา
ประวัติวัดเพลงวิปัสสนา

H__001


ชั้นและชนิดของวัด

วัดเพลงวิปัสสนา  เป็นวัดราษฎร์  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย


สถานที่ตั้งวัด
เลขที่ ๔๘๑   ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๓๗   แขวงบางขุนศรี  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๗๐๐


อาณาเขตวัดเพลงวิปัสสนา

มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๐ ไร่ อาณาเขตทิศตะวันออกจดซอย ๓๕ จรัญสนิทวงศ์และคลอง ทิศตะวันตกกับทิศเหนือจดคลอง ทิศใต้จดที่ดินเอกชน


ประวัติผู้สร้าง

วัดเพลงวิปัสสนา  ที่ตั้งแต่เดิมนั้นเป็นสวนผักกาด  มีคนไทยเชื้อสายจีนสองพี่น้องอาศัยปลูกผักขายเลี้ยงชีพ  เมื่อมีครอบครัวลูกหลานและญาติมิตรได้มาชุมนุมกันมากขึ้น  จึงได้ร่วมกันสร้างศาลเจ้าแบบเก๋งจีนเพื่อใช้ประกอบพิธีไหว้เจ้า  และต่อมาได้สร้างพระพุทธรูปประดิษฐานไว้สักการะบูชาในศาลเจ้า ๒ องค์


สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช  พระองค์ได้เสด็จผ่านมา ณ สถานที่แห่งนี้  บรรดาปวงอาณาประชาราษฎร์ชาวสวนบางขุนศรีได้มาชุมนุมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน


ครั้นต่อมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๓  กรมหลวงรักษ์รณเรศ  ได้มีศรัทธาที่จะสร้างวัดฝ่ายวิปัสสนา  จึงได้สั่งให้เจ้ากรมปลัดขำสำรวจดูสถานที่บริเวณนี้  เห็นว่าเป็นพื้นที่สูงน้ำไม่ท่วมในฤดูน้ำหลาก  มีศาลเจ้าซึ่งแวดล้อมไปด้วยสวนผักกาดและสวนผลไม้อันร่มรื่นสงบวิเวกเหมาะสมที่จะสร้างวัดฝ่ายวิปัสสนาได้  จึงสั่งให้ดำเนินการก่อสร้างเป็นวัดฝ่ายวิปัสสนาจนสำเร็จ  โดยมีชื่อตามภาษาบาลีว่า “วัดสังคีตวิปัสสนาราม” แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า  “วัดเพลง”  เพราะสร้างในบริเวณที่เคยร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ถวายความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  คณะสงฆ์ที่ปกครองวัดในลำดับต่อๆ มาเห็นสมควรใช้ชื่อ  “วัดเพลง”  เพื่อรักษาประวัติศาสตร์ไว้  อีกทั้งเพื่อให้สมความมุ่งหมายของกรมหลวงรักษ์รณเรศผู้สร้าง  ที่จะให้เป็นวัดฝ่ายวิปัสสนา  จึงได้เติมคำว่า  “วิปัสสนา”  ต่อท้าย และรับรองชื่อเป็นทางการเข้าไว้ในทำเนียบของวัดว่า  “วัดเพลงวิปัสสนา” มาจนถึงทุกวันนี้. 

 

วัดแห่งนี้เดิมชื่อตามภาษาบาลีว่า “วัดสังคีตวิปัสสนาราม” แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดเพลง” เพราะสร้างในสถานที่ที่เคยร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทั้งคณะสงฆ์ก็เห็นสมควรใช้ชื่อ “วัดเพลง” เพื่อรักษาประวัติศาสตร์เอาไว้ อีกทั้งเพื่อให้สมพระประสงค์ของกรมหลวงรักษ์รณเรศผู้สร้าง ที่จะให้เป็นวัดฝ่ายวิปัสสนาธุระ จึงได้เติมคำ “วิปัสสนา” ต่อท้าย และรับรองชื่อเป็นทางการเข้าไว้ทำเนียบของวัดว่า “วัดเพลงวิปัสสนา” มาจนกระทั้งถึงปัจจุบันนี้


ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559