วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก วิดีโอ ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล

ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล

 

ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล

ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล โดย อ.วศิน อินทสระ

 


คำปรารภ
วิสาขามหาอุบาสิกา ๑
วิสาขามหาอุบาสิกา ๒
วิสาขามหาอุบาสิกา ๓
วิสาขามหาอุบาสิกา ๔
วิสาขามหาอุบาสิกา ๕
วิสาขามหาอุบาสิกา ๖
วิสาขามหาอุบาสิกา ๗
พระนางสามาวดี ๑
พระนางสามาวดี ๒
พระนางสามาวดี ๓
พระนางสามาวดี ๔
พระนางสามาวดี ๕
พระนางสามาวดี ๖
พระนางสามาวดี ๗
พระนางสามาวดี ๘
พระนางปฏาจาราเถรี ๑
พระนางปฏาจาราเถรี ๒
พระนางปฏาจาราเถรี ๓
พระนางรูปนันทา ๑
พระนางรูปนันทา ๒
นางจิณจมาณวิกา ๑
นางจิณจมาณวิกา ๒
นางจิณจมาณวิกา ๓
นางปุณณาทาสี
อุตตราอุบาสิกา ๑
อุตตราอุบาสิกา ๒
อุตตราอุบาสิกา ๓
อุตตราอุบาสิกา ๔
กิสาโคตมี ๑
กิสาโคตมี ๒
กุณฑลเกสี ๑
กุณฑลเกสี ๒
ธิดาช่างหูก ๑
ธิดาช่างหูก ๒
นางสิริมา ๑
นางสิริมา ๒


Credit : hiphoplanla

 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559