วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก วิดีโอ เอตทัคคะ ในพุทธศาสนา : หมวดภิกษุ

เอตทัคคะ ในพุทธศาสนา : หมวดภิกษุ

 

เอตทัคคะ ในพุทธศาสนา หมวดภิกษุ


เอตทัคคะ นั้น คือ ตำแหน่งที่พระพุทธเจ้ายกย่องพุทธสาวก ว่า เป็นผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางใดหนึ่ง เป็นผู้ประเสริฐสุด ตำแหน่ง เอตทัคคะ นี้ ย่อมได้โดย เหตุ 4 ประการคือ

  1. โดยเหตุเกิดเรื่อง (อัตถุปปัตติโต) คือ ได้แสดงความสามารถออกมาให้ปรากฏโดยสอดคล้องในเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นๆ ที่เกิดขึ้น
  2. โดยการมาก่อน (อาคมันโต) คือได้สร้างบุญสะสมในด้านนั้นมาตั้งแต่อดีตชาติพร้อมทั้งได้ตั้งจิตปรารถนาเพื่อบรรลุได้ตำแหน่งเอตทัคคะนี้ด้วย
  3. โดยเป็นผู้ช่ำชองชำนาญ (จิณณวสิโต) คือได้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนั้นๆ เป็นพิเศษ
  4. โดยเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณ (คุณาติเรกโต) คือมีความสามารถในเรื่องที่ทำให้ ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะเหนือกว่าผู้อื่นที่มีความสามารถอย่างเดีย

 


เอตทัคคะ : หมวดภิกษุ

พระอัญญาโกณฑัญญะ

เอตทัคคะ : ในทางรัตตัญญู

พระอุรุเวลกัสสปเถระ

เอตทัคคะ : ในทางผู้มีบริวารมาก

พระสารีบุตรเถระ (อัครสาวกฝ่ายขวา)

เอตทัคคะ : ในทางผู้มีปัญญา

พระมหาโมคคัลลานเถระ (อัครสาวกฝ่ายซ้าย)

เอตทัคคะ : ในทางผู้มีฤทธิ์

พระปุณณมันตานีบุตรเถระ

เอตทัคคะ : ในทางผู้เป็นพระธรรมกถึก

พระกาฬุทายีเถระ

เอตทัคคะ : ในทางผู้นำตระกูลให้เลื่อมใส

พระนันทเถระ

เอตทัคคะ : ในทางผู้สำรวมอินทรีย์

พระราหุลเถระ

เอตทัคคะ : ในทางผู้ใคร่ในการศึกษา


พระอุบาลีเถระ

เอตทัคคะ : ในทางผู้ทรงพระวินัย

พระภัททิยเถระ

เอตทัคคะ : ในทางผู้เกิดในตระกูลสูง

พระอนุรุทธเถระ

เอตทัคคะ : ในทางผู้มีทิพยจักษุญาณ

พระอานนท์เถระ

เอตทัคคะ : ในทางผู้เป็นพหูสูตร ผู้มีสติ ผู้มีคติ ผู้มีความเพียร และเป็นพุทธอุปัฏฐาก

พระโมฆราชเถระ

เอตทัคคะ : ในทางผู้ยินดีในจีวรเศร้าหมอง

พระปิณโฎลภารทวาชเถระ

เอตทัคคะ : ในทางผู้บันลือสีหนาท

พระมหากัจจายนเถระ

เอตทัคคะ : ในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร

พระสีวลีเถระ

เอตทัคคะ : ในทางผู้มีลาภมาก

พระโสณกุฏิกัณณเถระ

เอตทัคคะ : ในทางผู้มีวาจาไพเราะ

พระมหากัสสปเถระ

เอตทัคคะ : ในทางผู้ทรงธุดงค์

พระราธเถระ

เอตทัคคะ : ในทางผู้ว่าง่าย

พระลกุณฏกภัททิยเถระ

เอตทัคคะ : ในทางผู้พูดเสียงไพเราะ

พระทัพพมัลลบุตรเถระ

เอตทัคคะ : ในทางผู้จัดเสนาสนะ

พระพากุลเถระ

เอตทัคคะ : ในทางผู้ไม่มีโรคาพยาธิ

พระวักกลิเถระ

เอตทัคคะ : ในทางศรัทธาวิมุตติ

พระมหากัปปินเถระ

เอตทัคคะ : ในทางผู้ให้โอวาทภิกษุ

พระอุปเสนเถระ

เอตทัคคะ : ในทางผู้นำซึ่งความเลื่อมใส

พระเรวตขทิรวนิยเถระ

เอตทัคคะ : ในทางผู้อยู่ป่า

พระสุภูมิเถระ

เอตทัคคะ : ในทางอรณวิหารและทักขิเณยยบุคคล

Wrong Youtube URL

พระพาหิยเถระ

เอตทัคคะ : ในทางขิปปาภิญญา


พระวังคีสเถระ

เอตทัคคะ : ในทางผู้มีปฏิภาณ

พระโสณโกฬิวิสเถระ

เอตทัคคะ : ในทางผู้ปรารภความเพียร

พระโสภิตเถระ

เอตทัคคะ : ในทางระลึกปุพเพนิวาสานุสติญาณ

 


Credit : hiphoplanla

 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559