วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก ทำเนียบเจ้าอาวาส

ทำเนียบเจ้าอาวาส

 

sungvornsamathiwat

 

 

ชีวประวัติ  พระครูสังวรสมาธิวัตร

( ประเดิม  โกมโล )

 

endbooK00 


ชาติภูมิ
       พระครูสังวรสมาธิวัตร  นามเดิม  ประเดิม  นามสกุล  เหล่ารินทร์  เกิดเมื่อ  วันจันทร์ที่ ๔  มกราคม ๒๔๖๘  ตรงกับแรม ๖ ค่ำ  เดือน ๒  ปีฉลู  เวลาประมาณ  ๐๒.๐๐ น.  ณ บ้านโขยง  หมู่ที่ ๔  ตำบลสวี  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร  เกิดในตระกูลเหล่ารินทร์  (ขุนรินทร์เป็นต้นตระกูล)  บิดาชื่อ  นายเตี้ยน  มารดาชื่อ  นางเขม  เหล่ารินทร์  พระครูสังวรสมาธิวัตร  มีพี่น้องร่วมบิดาเดียวกัน ๖ คน  พระครูสังวรสมาธิวัตรเป็นบุตรคนแรกบิดาจึงตั้งชื่อ  ประเดิม  มีอาชีพกสิกรรม

 

การศึกษา
       พ.ศ. ๒๔๖๙  ได้ย้ายตามบิดาไปอยู่ที่บ้านพะงุ้น  หมู่ที่ ๓  ตำบลสวี  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร  ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก  เมื่อเจริญเติบโตจนกระทั่งอายุ ๗ ปี  จึงได้เข้าเรียนหนังสือ  ณ โรงเรียนวัดพะงุ้นในปี  พ.ศ. ๒๔๗๕  ครั้งถึงปี  พ.ศ. ๒๔๗๗  ได้ย้ายไปเรียนชั้นประถมปีที่ ๒  ณ โรงเรียนวัดแหลมปอ  ตำบลสวี  อำเภอสวี  เป็นเวลา ๑ ปี  แล้วจึงกลับมาเรียนชั้นประถม  ณ โรงเรียนวัดพะงุ้นอีกจนจบชั้นประถมปีที่ ๔  เมื่อปี  พ.ศ. ๒๔๘๐  ในปี  พ.ศ. ๒๔๘๑  ได้เข้าเรียนชั้นมัธยม  ณ โรงเรียนบุณยสมบัติวิทยา  ตลาดสวี  ตำบลนาโพธิ์  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร  ได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบชั้นมัธยม  ปีที่ ๕  ในปี  พ.ศ. ๒๔๘๖

 

ประกอบอาชีพ
       พ.ศ. ๒๔๘๘  ได้ไปเป็นครู  ณ โรงเรียนมัธยมนพคุณ  ตำบลกำเนิดนพคุณ  อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นเวลา ๒ ปีเศษ

 

บรรพชาอุปสมบท
       พ.ศ. ๒๔๙๑  มีอายุได้ ๒๓ ปี  ได้ลาออกจากการเป็นครู  ไปบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ  ณ พัทธสีมาวัดแหลมปอ  ตำบลสวี  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร  เมื่อวันที่ ๑๔  พฤษภาคม  ๒๔๙๑  โดยพระครูสุวีราสยคุณ  (แม้น)  เป็นพระอุปัชฌาย์  พระครูสุนทรกรณีย์  เป็นกรรมวาจาจารย์  แล้วอยู่จำพรรษา  ณ วัดดอนสะท้อน  ตำบลปากแพรก  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร  ๑ พรรษา

 

การศึกษาพระปริยัติธรรม
       ปี  พ.ศ. ๒๔๙๒  เรียนปริยัติธรรม  ณ วัดเชิงคีรี  ตำบลปากแพรก  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร  โดยมีพระสุทธิพงศ์คณาสัย  (หีด)  เป็นพระอาจารย์สอน  สอบได้นักธรรมชั้นตรี  ในปีเดียวกันได้เดินทางไปศึกษาประปริยัติธรรมต่อ  ณ วัดเขาโบสถ์  ตำบลกำเนิดนพคุณ  อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑ พรรษา  ปี  พ.ศ. ๒๔๙๓  ได้เดินทางไปเรียนพระปริยัติธรรมต่อ  แผนกนักธรรม  บาลี  ณ วัดสามพระยา  แขวงบางขุนพรหม  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร

 

วิปัสสนาธุระ
       พ.ศ. ๒๔๙๔  ได้ไปปฏิบัติธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระ  กับท่านเจ้าคุณพระภาวนาภิรามเถระ  (สุข  ปวโร)  ณ สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์    แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  เป็นเวลา ๒ พรรษา  (ปฏิบัติวิปัสสนาเป็นเวลา ๑๘ เดือน)  ออกจากปฏิบัติธรรมแล้ว  ได้ไปศึกษาพระอภิธรรมปิฎกกับพระอาจารย์สัทธัมมะโชติกะ  ธัมมาจริยะ  และพระอาจารย์เตชินทะ  ธัมมาจริยะ  ณ วัดระฆังโฆสิตาราม  ธนบุรี

 

สอนวิปัสสนากัมมัฏฐาน
       พ.ศ.๒๔๙๖ ท่านเจ้าคุณพระอาจารย์ (พระภาวนาภิรามเถระ) ได้อาพาธและมรณภาพลง ทางวัดสามพระยาจึงได้มอบภาระให้พระประเดิมทำการอบรมสั่งสอนสมถวิปัสสนาที่วัดสามพระยาสืบแทนท่านเจ้าคุณพระภาวนาภิรามเถระสืบมา
       ครั้งต่อมา พระครูภาวนานุกูล เจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง ได้นิมนต์พระอาจารย์ประเดิมให้ไปเปิดสำนักวิปัสสนาขึ้นที่วัดสร้อยทอง พระอาจารย์ประเดิม จึงได้ไปเปิดสำนักวิปัสสนาขึ้นที่วัดนี้เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๔๙๖  พระครูสังวรสมาธิวัตรได้สอนวิปัสสนากัมมัฏฐาน  ณ สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน  วัดสร้อยทอง  แขวงบางซื่อ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  เป็นเวลา ๙ ปี  นับเป็นเวลานานพอสมควร  มีศิษยานุศิษย์ทั้งที่เป็นพระภิกษุสามเณร  ชี  อุบาสก  อุบาสิกา  มาปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานกันเป็นจำนวนมาก

 

เจ้าอาวาส
       พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็นเจ้าอาวาสวัดสันติธรรมาราม  แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  เป็นเวลา ๓ ปี  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่  พระครูสังวรสมาธิวัตร  ฝ่ายวิปัสสนาธุระ  ปี  พ.ศ. ๒๕๐๘  พระธรรมคุณาภรณ์  (ฟื้น  ชุตินฺธโร)  เจ้าคณะอำเภอบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร  เจ้าอาวาสวัดสามพระยา  มีบัญชาให้ย้ายไปเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเพลงวิปัสสนา  แขวงบางขุนศรี  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร  และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส  เมื่อวันที่  ๑ ธันวาคม ๒๕๑๐  เป็นต้นมา  จนถึงปี  พ.ศ. ๒๕๒๙   คือวันที่  ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๒๙  เวลา ๐๓.๐๐ น.  ท่านได้มรณภาพลงด้วยโรคหัวใจล้มเหลว  เมื่ออายุ ๖๑ ปี  ๑๐ เดือน  ๑๗ วัน  รวมการเป็นเจ้าอาวาส  สืบสานงานพระพุทธศาสนา  ณ วัดเพลงวิปัสสนา  เป็นเวลา ๑๙ ปี

 

speaker__001  คลิ๊กที่นี่เพื่อฟังเทศนาธรรม พระครูสังวรสมาธิวัตร

 

 


 

 

หมายเหตุ :

  • อ้างอิงจาก หนังสือ นิตยสารโลกทิพย์ ฉบับที่ ๒๕ ปีที ๓ เดือนมกราคม (ฉบับหลัง) ๒๕๒๗  โดย : สิทธา เชตวัน
  •  หนังสือ ชีวประวัติและผลงาน  คู่มือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ของพระครูสังวรสมาธิวัตร  (ประเดิม  โกมโล)  รวบรวมโดย  พระครูทองพูน  กิตฺติสทฺโท
 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559