วัดเพลงวิปัสสนา

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก เจ้าอาวาส

เจ้าอาวาส

 

vimonsiritham

 

line_m_jpg_013

 


 

สถานะเดิม  :  ชื่อ สถิตย์  นามสกุล พูนไชยศรี

บรรพชา  :  วันที่ ๒๓ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๑๕

อุปสมบท  :  วันที่ ๒๓ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๑๕

วิทยฐานะ  :  น.ธ. เอก  (ความรู้พิเศษ  การบัญชี  ความชำนาญการ  การก่อสร้าง)

สมณศักดิ์  :  พระครูสัญญาบัตรชั้นเอก  เมื่อวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๔๘

 


 
การปกครอง

 • ๔ มิถุนายน ๒๕๒๘ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพลงวิปัสสนา
 • ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดเพลงวิปัสสนา
 • ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเพลงวิปัสสนา
 • ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เป็นพระอุปัชฌาย์  รุ่น ๓๐
 • มีการทำอุโบสถสังฆกรรมทุกๆ กึ่งเดือนตลอดปี มีพระภิกษุสวดปาฏิโมกข์ ๓  รูป
 • มีการการทำวัตรเช้า - เย็น  ตลอดปี
 • มีระเบียบการปกครองวัดเป็นไปตามพระธรรมวินัย  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม
 • มีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก  นักธรรม  และบาลี

 งานเผยแผ่

 • เชิญชวนสาธุชน ชาย หญิง ให้เข้ามาบำเพ็ญกุศล และรักษาศีลอุโบสถ  เป็นประจำทุกวันพระ ๘ ค่ำ ๑๕ ค่ำ และฟังธรรมทุกๆ คืน ตลอดปี
 • เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ของทุกๆ คืนจัดอบรมพระกรรมฐานและเจริญวิปัสสนา  เป็นประจำทุกคืน ตลอดปี
 • จัดให้มีเทศน์ชาดก  เทศน์มหาชาติ เป็นประจำปีๆ ละ ๑ ครั้ง และเทศน์อบรม   ประชาชนในหมู่บ้านตามทางราชการกำหนดขึ้น  เป็นประจำ
 • จัดให้บวชเนกขัมมจาริณี  ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา , วันเข้าพรรษา , วันออกพรรษา , วันแม่แห่งชาติ, วันพ่อแห่งชาติ,วันขึ้นปีใหม่ เป็นประจำทุกปี

 


 

 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559