วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
วัดเพลงวิปัสสนา 

อภิธานศัพท์พุทธศาสนา

News image

           อภิธานศัพท์พุทธศาสนา จึงเป็นการรวบรวมคำอธิบายหรือการขยายคำศัพท์ทางพุทธศาสนาให้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไว้เป็นเอกสาร หนังสือ หรือฐานข้อมูลอีเล็กทรอนิก ซึ่งอา...

อ่านเพิ่มเติม ..

พจนานุกรมพุทธศาสน์

News image

  ความเป็นมาของพจนานุกรมพุทธศาสน์  (ฉบับประมวลศัพท์ - ฉบับประมวลธรรม) เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๖ พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต ได้จัดทำพจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนาไทย-บาลี-อังกฤษ เล่ม เล็กๆ เล่มหนึ่งเสร็จสิ้น (เป็นฉ...

อ่านเพิ่มเติม ..

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ไทย-อังกฤษ

News image

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ไทย - อังกฤษ

อ่านเพิ่มเติม ..

พระไตรปิฎก

News image

                พระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์หรือตำราทางพระพุทธศาสนา ซึ่งรวบรวมคำสั่งสอนของ พระพุทธเจ้า ไว้เป็นหมวดหมู่ แบ่งออกเป็น ๓ ปิฎก ด้ว...

อ่านเพิ่มเติม ..

ศาสนพิธี

News image

  ศาสนพิธี หมายถึง  ระเบียบแบบแผนหรือแบบอย่างที่ถือปฎิบัติในศาสนา  เมื่อนำมาใช้ในพระพุทธศาสนา  จึงหมายถึงระเบียบแบบแผนหรือแบบอย่างที่พึงปฎิบัติในพระพุทธศาสนา ศาสนพิธีต่างๆ  ช่วยทำให้ความศรัทธาต่...

อ่านเพิ่มเติม ..

คำวัด

News image

    รวบรวมและอธิบายศัพท์  และแปลความหมาย  ที่ชาวพุทธควรรู้ โดย  พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต)   เลือกหมวดที่ต้องการค้นหาได้ดังนี้   []  หมวด&nbs...

อ่านเพิ่มเติม ..

จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้

News image

      ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมนั่งปฏิบัติกรรมฐาน  ได้ทุกวัน เวลา 19.00 - 20.00 น.  ณ วัดเพลงวิปัสสนา  ที่ศาลาปฏิบัติธรรมโกมโล     

อ่านเพิ่มเติม ..

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559